Jesteś tutaj: Start / Kontakt / Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Katowicach

 ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice

tel: 32 351 23 00

fax: 32 351 23 18

e-mail:  wsse.katowice@pis.gov.pl

ePUAP: /WSSEKatowice/skrytka

TELEFONY:

Numery telefonów komórka org. udzielane informacje
WEW. ZEWN.
100 32 3512300 Punkt Obsługi Klienta i Monitoringu Obiektu  
109 32 3512311 PZ kontakt dla mediów
145 32 3512317 PZ informacje dotyczące zakresu prowadzonej działalności oświatowo-zdrowotnej, informacja dotycząca realizowanych programów edukacyjnych, kampanii oraz akcji oświatowo-zdrowotnych
307 32 351 23 29 HP szczegółowe informacje dotyczące postępowania w przypadku chorób zawodowych
319 32 3512326 HR odnośnie dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolenia na stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
na temat aktualnych przepisów prawnych dotyczących czynników szkodliwych, takich jak promieniowanie jonizujące i niejonizujące
151

152
32 3512350

32 3512351
BW o jakości wody przeznaczonej do spożycia;
o jakości wody do kapieli i rekreacji;
materiałach i środkach do uzdatniania i dystrybucji wody;
o zagrożeniach wynikających ze spozywania lub korzystania z wody o niewłaściwej jakości;
sposobie zgłaszania interwencji i skarg;
o urzadzeniach wodociagowych i źródłach zaopatrzenia w wodę

321

322

32
3512305

32
3512306

HKiŚ
sekretariat
informowanie stron o stanie prawnym oraz kompetencjach i trybie postępowania organów PIS:
- rozpatrywanie wnoszonych interwencji, ewentualnie skarg na działalność ppis;
- prowadzenie nadzoru sanitarnego w zakresie higieny komunalnej i środowiska;
- wydawanie zezwoleń , opinii na wniosek stron lub urzędzów (np. opiniowanie zoz, wydawanie zezwolen na ekshumacje itp.)
107 32 3512310 EP
sekretariat
dane statystyczne z zakresu publikowanych sprawozdań epidemiologicznych
108 32 3512313 EP
szczepienia
program szczepień ochronnych - założenia i realizacja, szczepienia zalecane, czynna profilaktyka chorób zakaźnych, poradnictwo związane z podróżami, gospodarka preparatami szczepionkowymi, dane z zakresu publikowanych sprawozdań dotyczących szczepień ochronnych
300 32 3512324 HŻŻiPU
sekretariat
informacje ogólne z zakresu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku
320 32 3512346 HŻŻiPU

RASFF, RAPEX, skargi, postępowanie odwoławcze, współpraca z weterynarią, szkolenia, grzyby i przetwory grzybowe

substancje dodatkowe, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementy diety, jaja, odpady, ryby, krajowy plan poboru prób, WBK, wody mineralne, grzyby i przetwory grzybowe

200

202

32 3512320 NZ
sekretariat
informacje dot. uzgadniania pod wzg. wymogów higienicznych i zdrowotnych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, informacje nt. odstępstw od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i BHP, uzgadnianie dokumentacji projektowej pod wzg.sanitarno-higienicznym, uczestnictwo w odbiorach techn. obiektów budowlanych, rozpatrywanie odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień wyd. przez organ I instancji tj. PPIS

113

114

32 3512316 Higiena Dzieci i Młodzieży informacje dot.warunków zdrowotnych, higieny procesu nauczania i wypoczynku dzieci i młodzieży
146 32 3512354 System Jakości informacje na temat funkcjonującego systemu zarządzania jakością, zakresu badań akredytowanych Działu Laboratoryjnego WSSE w Katowicach oraz na temat systemu jakości w działaniach inspekcyjnych państwowej inspekcji sanitarnej województwa śląskiego
124 32 3512334 DL
sekretariat
informacje dot. badań wykonywanych w Dziale Laboratoryjnym
205 32 3512332 DL/ChZZ informacje dot. badań bakteriologicznych, serologicznych, wirusologicznych, parazytologicznych oraz skuteczności sterylizacji
204 32 3512355 DL/ŻU informacje dot. badań przedmiotów użytku
203 32 3512300 DL/ŻM informacje dot. badań mikrobiologicznych
212 32 3512343 DL/ŻC informacje dot. badań fizykochemicznych żywności
208

32 3512304

 

DL/KB informacje dot. badań mikrobiologicznych wody
129 32 3512300 DL/KW informacje dot. badań fizykochemicznych wody
304

32 3512344

 

DL/KS informacje dot. badań i pomiarów na stanowiskach pracy oraz w budynkach mieszkalnych

104

105

106

32 3512357

32 3512359

DL/HR informacje dot. pomiarów pól e-m, rtg promieniowania jonizującego, testów kontroli aparatów rtg
214 32 3512340 zaopatrzenie informacje stanu realizacji zamówień
216 32 3512338 OK wakaty w WSSE
218 32 3512345 zamówienia publiczne stan realizacji przetargów
121 32 3512342 kasa informacje dot. godzin przyjmowania wpłat
400 32 3512315 sekretariat ŚPWIS ogólne informacje o zakresie działania i kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Użyte skróty:
HŻŻiPU - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
HP - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Pracy
HR - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Radiacyjnej
BW - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Bezpieczeństwa Wody
HKiŚ-sekretariat - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska (sekretariat)
EP - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Epidemiologii
NZ - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
PZ - Oddział Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej
DL/KB - Dział Laboratoryjny, Oddział Badań Powietrza i Wody, Pracownia Badań Mikrobiologicznych Wody
DL/KP - Dział Laboratoryjny, Oddział Badań Powietrza i Wody, Pracownia Badań Powietrza
DL/ChZZ - Dział Laboratoryjny, Oddział Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń
OK - Oddział Organizacji i Kadr
DL/PC - Dział Laboratoryjny, Oddział Badań i Pomiarów na Stanowiskach Pracy, Pracownia Badań Chemicznych
DL/HR - Dział Laboratoryjny, Oddział Badań Higieny Radiacyjnej
DL/ŻU - Pracowania Badań Przedmiotów Użytku
DL/ŻM - Pracowania Mikrobiologii Żywności i Kosmetyków
DL/ŻC - Pracowania Badań Fizykochemicznych Żywności