Zgłoszenie użycia czynnika biologicznego w miejscu pracy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują:

 • drobnoustroje komórkowe,
 • pasożyty wewnętrzne,
 • jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe, które mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia.

Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych:

Grupa 1 zagrożenia - czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne.

Grupa 2 zagrożenia - czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Grupa 3 zagrożenia - czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne; zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Grupa 3** - czynniki biologiczne, które stanowią ograniczone ryzyko zakażenia dla pracowników, ponieważ nie są zazwyczaj przenoszone drogą powietrzną.

Grupa 4 zagrożenia –czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne; zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Wykaz prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych:

 • praca w zakładach produkujących żywność,
 • praca w rolnictwie,
 • praca podczas, której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • praca w jednostkach ochrony zdrowia,
 • praca w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych,
 • praca w zakładach gospodarki odpadami,
 • praca przy oczyszczaniu ścieków,
 • praca w innych okolicznościach niż wyżej wymienione, podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych.

Przepisy prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81 poz.716 z późn. zm.).

Obowiązki pracodawcy i wymagane dokumenty

1. Pracodawca jest obowiązany do stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie lub ograniczających stopień tego narażenia, zwanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia "środkami zapobiegawczymi". Przed wyborem środków zapobiegawczych pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, uwzględniając w szczególności:

 • Klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych
 • Rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia pracownika na działanie poszczególnych szkodliwych czynników biologicznych
 • Informacje o potencjalnym działaniu alergizującym , lub toksycznym  szkodliwych czynników biologicznych
 • Informacje o chorobach, które mogą wystąpić w następstwie wykonywanej pracy
 • Informacje o stwierdzonych chorobach, które mają bezpośredni związek z wykonywaną pracą

2. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej. W rejestrze pracowników  powinny być uwzględnione następujące informacje:

 • Stopień zagrożenia spowodowanego działaniem szkodliwych czynników biologicznych
 • Przewidywane awarie i wypadki związane z narażeniem na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
 • Wynik przeprowadzonej oceny ryzyka z podaniem nazwy szkodliwych czynników biologicznych i grupy zagrożenia,
 • Liczby pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych
 • Imię, nazwisko, stanowisko oraz numeru telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników.

3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej. W rejestrze prac powinny być uwzględnione następujące informacje:

 • Liczba pracowników wykonujących te prace,
 • Wykaz czynności, podczas których pracownik jest lub może być narażony na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
 • Imię, nazwisko, stanowisko oraz telefon kontaktowy pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej do nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • unikania stosowania szkodliwych czynników biologicznych (jeżeli rodzaj prowadzonej działalności na to pozwala).

4. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom systematycznego szkolenia w trybie określonym w przepisach w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie pracowników powinno uwzględniać zagadnienia dotyczące:

 • potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników spowodowanego działaniem szkodliwych czynników biologicznych,
 • środków, które należy podjąć w celu zapobiegania zagrożeniom spowodowanym działaniem szkodliwych czynników biologicznych,
 • wymagań higieniczno-sanitarnych,
 • wyposażenia i stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • działań, które pracownicy powinni podjąć w razie wystąpienia awarii lub wypadków.

5. Pracodawca ma obowiązek informowania właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o użyciu szkodliwych czynników biologicznych w celach naukowo-badawczych lub przemysłowych.

Informację należy przekazać właściwemu inspektorowi sanitarnemu:

 • co najmniej 30 dni przed dniem użycia po raz pierwszy szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia,
 • w każdym przypadku, gdy zachodzą istotne zmiany mające znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika w miejscu pracy,
 • w ciągu 30 dni po zakończeniu działalności przez przedsiębiorstwo lub zakład,
 • niezwłocznie, w przypadku każdej awarii lub wypadku, które mogły spowodować uwolnienie się szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • nazwę i adres zakładu oraz rodzaj prowadzonej działalności;
 • komórkę organizacyjną lub stanowisko pracy, w którym występuje narażenie objęte zgłoszeniem;
 • imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników;
 • wynik przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego z podaniem nazwy szkodliwego czynnika biologicznego i grupy zagrożenia, rodzaju wykonywanej pracy i czasu narażenia;
 • przewidywane środki zapobiegawcze;
 • liczbę narażonych pracowników.

 

Formularz zgłoszenia użycia czynnika biologicznego w środowisku prac - do pobrania

 

Kontakt do Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru nad Środkami Zastępczymi:
tel: 32 351 23 30
e-mail: hp-chem@wsse.katowice.pl