Podejrzenie choroby zawodowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kto może dokonać zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej?

• pracodawca zatrudniający pracownika,

• lekarz, lekarz stomatolog, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej u pracownika (niezależnie do specjalności lekarskiej),

• pracownik lub były pracownik, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Komu należy  zgłosić podejrzenie choroby zawodowej?

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się: właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana, który wszczyna postępowanie w sprawie.

Kto dokonuje rozpoznania choroby zawodowej?

Rozpoznania choroby zawodowej u pracownika/byłego pracownika dokonuje lekarz orzecznik zatrudniony w uprawnionej placówce medycznej.

W procedurze orzekania o chorobie zawodowej przewidziany jest tryb dwóch instancji, z możliwością odwołania od orzeczenia I instancji. Podkreślić w tym miejscu należy jednostka orzecznicza II stopnia nie weryfikuje prawidłowości orzeczenia lekarskiego jednostki I stopnia, a jedynie przeprowadza ponowne badanie, wydając kolejną opinię.

Prawo do odwołania od treści orzeczenia lekarskiego jednostki orzeczniczej I stopnia przysługuje pracownikowi / byłemu pracownikowi - w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia złożonego za pośrednictwem jednostki, która wydała orzeczenie. Orzeczenie lekarskie jednostki orzeczniczej II stopnia jest ostateczne.

Jednostkami orzeczniczymi I stopnia są:

• poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy;

• kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii medycznych);

• poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego – w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych;

• jednostki organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej, w których nastąpiła hospitalizacja – w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby.

Jednostkami orzeczniczymi II stopnia są:

• przychodnie, oddziały i kliniki jednostek naukowo-badawczych w dziedzinie medycyny pracy.

Jednostką orzeczniczą I stopnia na terenie woj. śląskiego jest:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach Poradnia Chorób Zawodowych w Sosnowcu

Jednostką orzeczniczą II stopnia jest:

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi

Decyzja o stwierdzeniu / o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

Właściwy państwowy inspektor sanitarny wydaje decyzję w sprawie choroby zawodowej na podstawie materiału dowodowego, a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim, oraz oceny narażenia pracownika. Jeżeli państwowy inspektor sanitarny przed wydaniem decyzji uzna, że materiał dowodowy jest niewystarczający do wydania decyzji, może żądać od lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie, uzupełnienia orzeczenia lub wystąpić do jednostki orzeczniczej II stopnia o dodatkowe konsultacje oraz podjąć inne czynności niezbędne do uzupełnienia materiału dowodowego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji właściwego państwowego powiatowego / wojewódzkiego inspektora sanitarnego odwołać się może zarówno pracownik, jak i pracodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego / Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Decyzja wydana przez właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego / Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie jest ostateczna i przysługuje na nią skarga/sprzeciw do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30/14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Od wyroku właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni.

 

Podstawy prawne:

 

 -   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367);

 -   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. z 2013 r. poz. 1379 z późn. zm.)

   - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);

  -  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

 

Skierowanie na badania w związku z podejrzenem choroby zawodowej - pobierz

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej - pobierz

Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej - pobierz

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - pobierz

 

Kontakt do Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru nad Środkami Zastępczymi

tel: 32 351 23 29