Uruchomienie obiektu/lokalu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jakie działania powinien podjąć inwestor przed planowanym uruchomieniem obiektu/lokalu

 1. W związku z planowaniem zamierzenia inwestycyjnego inwestor powinien zlecić wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektu/lokalu, osobie posiadającej stosowne uprawnienia.
 2. Przez zmianę sposobu użytkowania zgodnie z art. 71 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) rozumie się podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Zmiana sposobu użytkowania wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
 3. Zmiana sposobu użytkowania wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 4. Dokumentacja projektowa obiektu/lokalu powinna uwzględniać wymagania obowiązujących przepisów
 5. W przypadku braku możliwości spełnienia przepisów techniczno-budowlanych należy zwrócić się do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o wydanie zgody na odstępstwo w odpowiednim zakresie.

  Wzory wniosków dot. wydania zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie wysokości, oświetlenia, zagłębienia pomieszczeń (z wytycznymi)

  Wzór wniosku dot. wydania zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie zagłębienia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą (z wytycznymi)

  Wzór wniosku dot. wydania opinii w sprawie zmniejszonych odległości miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych (z wytycznymi)

  Wzór wniosku dot. uzgodnienia wskazań ekspertyzy technicznej (z wytycznymi)

 6. Dokumentację projektową należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych, w trybie art. 3 pkt 2a lub 34 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59)

            - Wzór wniosku dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej (z wytycznymi)

    7. Po wykonaniu prac budowlanych zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową, należy zgłosić obiekt do odbioru do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W przypadku, gdy wydane było pozwolenie na budowę obiektu należy powiadomić o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu

           WAŻNE! ODBIÓR W STANIE EPIDEMII czytaj

           - Wzór wniosku o odbiór obiektu (z wytycznymi)

      8.  Podczas kontroli pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawdzają zgodność wykonania obiektu z dokumentacją projektową i przepisami.

Przepisy:

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).