Opinie dla podmiotów leczniczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 960), która wprowadziła szereg zmian, w tym dotyczących opiniowania podmiotów leczniczych.

Podmioty lecznicze zostały zwolnione m.in. z obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr opinii sanitarnej wydawanej w formie decyzji administracyjnej przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zarówno przy wpisie podmiotu do rejestru jak i wpisie zmian w rejestrze).

W miejsce ww. dokumentu, podmiot składa organowi prowadzącemu rejestr wyłącznie oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej, o którym mowa w art. 100 ust 2 ustawy o działalności leczniczej.

Ważne! Ustawodawca wprowadzając powyższą regulację nie zwolnił podmiotów leczniczych z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

Podmioty lecznicze zostały zwolnione jedynie z przedkładania stosownego dokumentu (potwierdzającego wykonanie powyższych obowiązków) podczas składania wniosków do organu prowadzącego rejestr.

Jednocześnie informuję, iż zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Dokumentację projektową należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, w trybie art. 3 pkt 2a lub 34 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach pod adresem: http://www.wsse.katowice.pl/p,169,uruchomienie-obiektulokalu.

 

Kontakt:

Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska
WSSE w Katowicach
Tel. 32 351 23 23
e-mail: hkis-sekr@wsse.katowice.pl