GMO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GMO – genetycznie modyfikowana żywność


Podstawowe akty prawne regulujące kwestie żywności modyfikowanej genetycznie to:
•    Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy;
•   Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE;
•    Decyzja wykonawcza Komisji nr 2013/287 z dnia 13 czerwca 2013 r.  zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/884/UE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin.

Zakres powyższych rozporządzeń obejmuje:
•    żywność będąca GMO (np. pomidor GM)
•    zawierająca GMO (np. przecier pomidorowy z pomidorów GM)
•    wytwarzana z zastosowaniem GMO (piwo wytworzone z użyciem drożdży GM)
•    wytworzona z GMO (olej z soi GM).

Powyższe rozporządzenia obejmują żywność i paszę wyprodukowaną "z" GMO, a nie żywność i paszę z zawartością GMO. Kryterium decydującym jest ustalenie, czy materiał uzyskany z genetycznie zmodyfikowanego materiału źródłowego występuje lub nie występuje w żywności lub paszy. Ma to bowiem kluczowe znaczenie dla oznakowania danego produktu.
Zgodnie z wszystkimi zasadami żywność wprowadzana do obrotu nie może wprowadzać konsumenta w błąd.
W art. 12, 13. 24 i 25 rozporządzenia nr 1829/2003 z dnia 22.09.2003 r. zawarto wymóg, zgodnie z którym żywność i paszę znakuje się jako zawierające GMO, jeśli taki produkt  zawiera, składa się lub jest wyprodukowany z GMO, chyba że zawartość GMO nie przekracza 0,9% każdego ze składników żywności rozpatrywanych odrębnie, pod warunkiem iż występowanie GMO jest przypadkowe lub nieuniknione technicznie. Podmiot gospodarczy jest zobowiązany do przedstawienia przekonującego dowodu, iż podjęto wszystkie właściwe kroki mające na celu uniknięcie występowania takiego materiału.