Zanieczyszczenia mikrobiologiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kryteria mikrobiologiczne dotyczące środków spożywczych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005z dnia 15.11.2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. U. z 2005 r. L 338 z późn. zm.)

Wysoki poziom ochrony zdrowia jest jednym z podstawowych celów prawa żywnościowego. Środki spożywcze nie powinny zawierać mikroorganizmów, ich toksyn ani metabolitów w ilościach stanowiących niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Bezpieczeństwo żywności zapewnia się głównie poprzez podejście zapobiegawcze, np. wdrożenie GMP/GHP oraz stosowanie procedur opartych na zasadach systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane do zachowania zgodności z kryteriami mikrobiologicznymi. Zachowanie zgodności powinno obejmować badanie w odniesieniu do wartości ustalonych dla danych kryteriów poprzez pobieranie próbek, wykonywanie badań oraz wdrażanie działań naprawczych zgodnie z prawem żywnościowym.

 

„Kryterium mikrobiologiczne” oznacza wymaganie pozwalające na akceptację produktu, partii środków spożywczych lub procesu na podstawie braku, obecności lub liczby mikroorganizmów i/lub ilości ich toksyn lub metabolitów w jednostce masy, objętości, na powierzchni lub partii;

Rozporządzenie 2073/2005 definiuje poniższe typy kryteriów:

Kryteria