Jesteś tutaj: Start / Higiena Radiacyjna

Higiena Radiacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownikiem Oddziału Higieny Radiacyjnej jest mgr Andrzej Szwajca.
tel. 32 351 23 27
e-mail: hr-sekr@wsse.katowice.pl


Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Higieny Radiacyjnej:
Prowadzenie nadzoru zapobiegawczego i bieżącego dla źródeł promieniowania jonizującego i niejonizującego poprzez:

  1. wydawanie zezwoleń na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej i radiologii zabiegowej;
  2. wydawanie zezwoleń na uruchomienie pracowni stosujących aparaty, o których mowa w punkcie 1);
  3. opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej pomieszczeń, w których planuje się instalację aparatów rentgenowskich;
  4. zatwierdzanie programów szkoleń w zakresie ochrony radiologicznej opracowywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych;
  5. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku przekroczenia dawki indywidualnej ustalonego limitu u pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;
  6. prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych stosujących źródła promieniowania jonizującego i niejonizującego;
  7. opiniowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  8. rozpatrywanie skarg i wniosków.

Artykuły

Przejdź do - Informacje dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z udziałem promieniowania jonizującego
Przejdź do - Nadzór nad użytkownikami urządzeń - źródeł pól elektromagnetycznych (pola-EM) prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną
9 czerwca 2020

Nadzór nad użytkownikami urządzeń - źródeł pól elektromagnetycznych (pola-EM) prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Na podstawie art. 1 pkt 2 i 3, art. 4 ust.1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1a pkt. 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2019 r., poz. 59 z późn. zm.) Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny sprawuje pierwszo instancyjny nadzór nad użytkownikami źródeł pola-EM na terenie województwa śląskiego. Działania w tym zakresie realizowane są przez Oddział Higieny Radiacyjnej Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach poprzez kontrole warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, przeprowadzane u właścicieli (użytkowników) urządzeń będących  źródłami pola-EM.

Czytaj więcej o: Nadzór nad użytkownikami urządzeń - źródeł pól elektromagnetycznych (pola-EM) prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną
Przejdź do - Komunikat dotyczący wydłużenia uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2