Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownikiem Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego jest mgr inż. Anna Gogola.

e-mail:  nz-sekr@wsse.katowice.pl

Zadania pracowników Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 1. Ustalanie kierunków działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 2. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pionem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych.
 3. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 4. Opiniowanie dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 5. Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
 6. Opiniowanie na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 7. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.
 8. Wydawanie zgód na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
 9. Uczestniczenie w kontrolach w trakcie realizacji oraz dopuszczanie do użytku obiektów budowlanych.
 10. Sprawowanie nadzoru i ocena działalności rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych.

 

Zadania pracowników Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego na podstawie przepisów odrębnych.