Higiena Pracy i Nadzoru nad Środkami Zastępczymi

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownikiem Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru nad Środkami Zastępczymi jest mgr inż. Izabela Piątek.
Tel. 32 351 23 28
e-mail:  i.piatek@wsse.katowice.pl

Szczegółowe zadania pracowników Oddział Higieny Pracy i Nadzoru nad Środkami Zastępczymi:

 1. Koordynowanie nadzoru bieżącego nad warunkami pracy w środowisku pracy.
 2. Koordynowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących:
  • wprowadzania do obrotu substancji chemicznych lub ich mieszanin oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
  • wprowadzania do obrotu prekursorów kategorii 2, 3,
  • wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
  • substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
  • szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy.
 3. Koordynowanie działań "Sieci chemikalia" na terenie województwa śląskiego.
 4. Rozpatrywanie wniosków zakładów pracy dotyczących uzyskania zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na pracę na stałych stanowiskach pracy:
  • przy oświetleniu wyłącznie elektrycznym,
  • o zaniżonej wysokości,
  • usytuowanych poniżej otaczającego terenu.
 5. Zbieranie i weryfikacja informacji przesyłanych przez zakłady pracy, w których występują substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym z województwa śląskiego oraz przekazywanie ich do Centralnego Rejestru Danych prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.
 6. Zbieranie i weryfikacja informacji przesyłanych przez zakłady pracy dotyczących zamierzonego użycia szkodliwych czynników biologicznych grupy zagrożenia 2 - 4 w celach naukowo – badawczych, przemysłowych i diagnostycznych oraz przekazywanie ich do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego chorób zawodowych.
 8. Koordynowanie nadzoru nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych.

Artykuły

Przejdź do - Projekty zmiany dyrektyw w zakresie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Przejdź do - Projekty zmiany dyrektyw w zakresie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Przejdź do - Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2015
20 października 2015

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2015

W dniach 19-23 października 2015 r. w państwach członkowskich UE obchodzony jest Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, będący zwieńczeniem kampanii informacyjnej pn. „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”, prowadzonej w latach 2014-15 przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i jej krajowe punkty centralne.

Czytaj więcej o: Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2015
Przejdź do - Ulotka Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi - dotycząca azbestu
20 sierpnia 2015

Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych

Do obowiązków osoby wprowadzającej substancję chemiczną lub mieszaninę do obrotu należy:
1. Zaklasyfikowanie substancji lub mieszaniny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Oznakowanie substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP).

Czytaj więcej o: Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych
20 sierpnia 2015

Prekursory narkotyków

Prekursory kategorii 2: bezwodnik kwasu octowego, kwas antranilowy, kwas fenylooctowy, piperydyna, nadmanganian potasu (sole substancji wymienionych w tej kategorii w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe)

Prekursory kategorii 3: aceton, eter dietylowy, keton metylowo-etylowy (butanon), kwas siarkowy (VI), kwas chlorowodorowy, toluen (sole substancji wymienionych w tej kategorii, nie będące solami kwasu siarkowego (VI) i kwasu chlorowodorowego), w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe)

Czytaj więcej o: Prekursory narkotyków
20 sierpnia 2015

Produkty biobójcze

Produkt biobójczy- substancja czynna lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, w postaci, w jakich są dostarczane użytkownikowi, przeznaczone do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne.

Czytaj więcej o: Produkty biobójcze