Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownikiem Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku jest lek. wet. Józef Lipa.
tel. 32 351 23 25
e-mail: hzzipu-kier@wsse.katowice.pl

Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

 • ustalanie ogólnych kierunków postępowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 • koordynowanie działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków;
 • prowadzenie bieżącego nadzoru sanitarnego w I instancji w podległych obiektach w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 • koordynowanie i udział w realizacji „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS” w województwie śląskim;
 • szybkie przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych i materiałach do kontaktu z żywnością w ramach systemu RASFF;
 • szybkie przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach kosmetycznych w ramach systemu RAPEX;
 • kontrola sprawowania nadzoru przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne woj. śląskiego (kontrole kompleksowe, kontrole problemowe, audity);
 • nakładanie kar pieniężnych w formie decyzji na przedsiębiorców branży spożywczej ;
 • sporządzanie sprawozdań opisowych, statystycznych, ocen w zakresie stanu sanitarnego województwa śląskiego oraz bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków;
 • współpraca z innymi organami kontrolnymi w zakresie bezpieczeństwa żywności;
 • udzielanie informacji konsumentom i przedsiębiorcom w zakresie prowadzonej działalności;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w I i II instancji w zakresie bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących niewłaściwego działania ppis woj. śląskiego w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz narad dla potrzeb własnych i pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków.

Dodatkowo w sezonie grzybowym pracownicy pomagają konsumentom w identyfikacji grzybów leśnych oraz prowadzą poradnictwo w tym zakresie. Ponadto przez cały rok oceniane są teoretycznie, jakościowo i ilościowo jadłospisy, przy uwzględnieniu zaleceń i norm opracowanych przez IŻŻ –wyłącznie pobierane w obiektach w ramach urzędowej kontroli żywności.