Wykonywanie badań na nosicielstwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Detection of Salmonella and Shigella in the stool samples for sanitary and epidemiological purposes

 

Informacje na temat badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella

1. Badanie polega na pobraniu i dostarczeniu trzech próbek kału.

2. Kał należy pobrać z trzech kolejnych dni.

3. Próbkę kału każdorazowo należy pobrać jako wymaz z kału do podłoża transportowego (np. Stuarta, Amiesa, Carry – Blaira). Probówki z podłożem transportowym wydaje laboratorium.

4. Probówki z materiałem należy przechowywać w temperaturze lodówki.

5. W dniu pobrania 3-ej próbki należy dostarczyć wszystkie 3 próbki do laboratorium.

 

Technika pobierania próbek kału

Próbki do badania pobrać na podłoże transportowe zanurzając wymazówkę z wacikiem w kale, a następnie umieścić wacik w probówce z podłożem transportowym. Pobrać próbkę kału wielkości ziarna grochu.

 

Przechowywanie i transport

• Każda pobrana próbka może być przechowywany maksymalnie do 72 godzinw temperaturze 4-8°C

• Próbki muszą być szczelnie zamknięte, nieuszkodzone

• Transport próbek musi odbywać się w pozycji pionowej

• Każde badanie od pacjenta (3 próbki kału) musi mieć dołączone czytelnie wypełnione zlecenie (do pobrania na stronie internetowej WSSE Katowice)

• Pojemniki z materiałem do badań muszą być opisane czytelnie: nazwiskiem, imieniem, datą i godziną poboru

• Zlecenie na badanie należy skutecznie zabezpieczyć przed skażeniem materiałem zakaźnym.

Informacje ogólne

• Próbki do badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella przyjmowane są w punkcie przyjmowania próbek WSSE Katowice od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 11.00

• Koszt badania (trzy próbki) wynosi 99,00 zł

• Wyniki z badań są wydawane w Punkcie Przyjmowania Próbek codziennie w godzinach od 13.00 do 15.00. lub możliwy jest odbiór przez Internet

Czas oczekiwania na wyniki badań 2-7 dni

• Orzeczenie lekarskie o zdolności wykonywania określonych prac lub przeciwwskazaniach wystawia na podstawie wyników lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub wykonujący zadania służby medycyny pracy.

Informacje na temat badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Badania w kierunku nosicielstwa zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (2018, Dz. U. poz. 151 z póź.zm.) przeprowadzają akredytowane laboratoria: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub inne na podstawie umów zawieranych z tymi organami.

Wzór książeczki stanowił załącznik do nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. 2006, Nr 25, poz. 191), a co za tym idzie dokument ten nie może być wymagany przez pracodawców i organ kontrolny. Dlatego też obecnie jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie. Z uwagi na zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2018 r., poz. 151 z póź.zm.) obowiązek posiadania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby sektora jest nadal aktualny, a konieczność uzyskania orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych spoczywa na tych osobach. Orzeczenie takie jest dokumentem potwierdzającym ważność wykonania badania do celów sanitarno-epidemiologicznych i zastępuje uprzednio wydawaną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną. Jest wydawane między innymi na podstawie wyników badań laboratoryjnych na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella uzyskanych z akredytowanego laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Koszty związane z badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych spoczywają na pracodawcy, albo zlecającym wykonanie prac.