Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Kierownikiem Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego jest mgr inż. Anna Gogola.
tel: 32 351 23 20
e-mail:  nz-sekr@wsse.katowice.pl

Zadania pracowników Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

  1. Ustalanie kierunków działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
  2. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pionem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych.
  3. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
  4. Opiniowanie dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  5. Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
  6. Opiniowanie na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.
  7. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.
  8. Wydawanie zgód na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
  9. Uczestniczenie w kontrolach w trakcie realizacji oraz dopuszczanie do użytku obiektów budowlanych.
  10. Sprawowanie nadzoru i ocena działalności rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych.

 

Zadania pracowników Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego na podstawie przepisów odrębnych.