Wybierz Życie - Pierwszy Krok

Logotyp Wybierz Życie Pierwszy KrokProgram edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV. Głównym inicjatorem programu jest Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet.

Program edukacyjny „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”, obejmujący tematykę profilaktyki raka szyjki macicy, oparty jest na następujących założeniach:
•    Stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywołanych zakażeniem wirusem HPV u młodych ludzi.
•    Problem raka szyjki macicy nie może być kwestią wstydliwą i unikaną. Wiedza o istnieniu zagrożenia zakażeniem HPV i jego konsekwencji powinna być częścią rozmów wychowawczych, przygotowujących młodych ludzi do dorosłego życia. Zasadnicze znaczenie ma połączenie problemu raka szyjki macicy ze stanem zdrowia prokreacyjnego.
•    Dostępne obecnie sposoby profilaktyki wtórnej (badania cytologiczne) i pierwotnej (szczepienia profilaktyczne) powinny być powszechnie znane, aby umożliwić ich optymalne zastosowanie.
•    Szkoły ponadgimnazjalne są miejscem, gdzie można dotrzeć do szerokiego grona młodych ludzi. Wprowadzenie edukacji prozdrowotnej na temat raka szyjki macicy do szkół przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy uczniów i ich opiekunów, a także zainicjowania dyskusji, dzięki której kobiety z pokolenia rodziców podejmą odpowiednie działania, czyli skonsultują się z lekarzem i wykonają badanie cytologiczne.

Realizacja niniejszego programu edukacyjnego może stanowić wsparcie dla prowadzonych już działań profilaktycznych w szkole i środowisku lokalnym.

Cel główny:
•    Zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.
Cele szczegółowe:
•    Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu.
•    Kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna).
•    Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie.
•    Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym.
•    Dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.
Adresaci programu:
•    Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy z klas I),
•    Rodzice i opiekunowie uczniów,
•    Kadra pedagogiczna szkół.
Pomoce dydaktyczne:
Dla edukatora:
•    poradnik,
•    prezentacja multimedialna.
Dla uczniów:
•    zakładka,
•    strona internetowa.
Dla dorosłych (rodziców, nauczycieli):
•    składanka,
•    strona internetowa

WIęcej informacji na stronie programu - Wybierz Życie - Pierwszy Krok