Prekursory narkotyków

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2019

Prekursory kategorii 2: bezwodnik kwasu octowego, kwas antranilowy, kwas fenylooctowy, piperydyna, nadmanganian potasu (sole substancji wymienionych w tej kategorii w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe)

Prekursory kategorii 3: aceton, eter dietylowy, keton metylowo-etylowy (butanon), kwas siarkowy (VI), kwas chlorowodorowy, toluen (sole substancji wymienionych w tej kategorii, nie będące solami kwasu siarkowego (VI) i kwasu chlorowodorowego), w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe)

 

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 poz. 852 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady (WE) NR 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L. z 18 grudnia 2004   Nr 47 ze  zm.)

3.  Rozporządzenie (WE) NR 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. UE L. z 26 stycznia 2005   Nr 22 s. 1 ze  zm.)

4. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji 2015/2013 z dnia 25.06.2015r. ustanawiające przepisy dotyczące rozporządzenia nr 273/2004 Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady nr 111/2005 określającego nadzorowanie handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a Państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L. z 27 czerwca 2015  Nr 162 s. 33)

5. Rozporządzenie Delegowane Komisji 2015/1011 z dnia 24 kwietnia 2015r. uzupełniające rozporządzenie nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenie Rady nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi oraz uchylające rozporządzenie komisji nr 1277/2005 (Dz. Urz. UE L. z 27 czerwca 2015  Nr 162 s. 12)

 

Obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu prekursory kategorii 2 i wymagane dokumenty: 

 • Zgłaszanie podejrzanych transakcji lub zamówień Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.
 • Wyznaczenie funkcjonariusza odpowiedzialnego za handel substancjami sklasyfikowanymi oraz zgłoszenie zmiany jego danych do odpowiedniego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 • Zarejestrowanie i uaktualnianie w Biurze ds. Substancji Chemicznych adresu zakładu, w którym wytwarzane są substancje przed wprowadzeniem ich do obrotu.
 • Udokumentowanie wszystkich transakcji

Wszystkie dokumenty handlowe (faktury, wykazy ładunków, dokumenty administracyjne, dokumenty przewozowe) muszą zawierać:

- nazwę substancji sklasyfikowanej zgodną z załącznikiem I,
- ilość i wagę substancji sklasyfikowanej, a w przypadku mieszaniny, jeżeli to możliwe, jej ilość i wagę oraz zawartość procentową substancji sklasyfikowanej będącej składnikiem mieszaniny,
- nazwę i adres dostawcy, jednostki rozprowadzającej, odbiorcy końcowego i o ile to możliwe innych podmiotów gospodarczych biorących udział w transakcji.

 • Przechowywanie dokumentacji co najmniej przez trzy lata od roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja oraz udostępnienie ich na wniosek właściwych organów.
 • Pobieranie od klienta deklaracji wskazującej na konkretny sposób wykorzystania substancji sklasyfikowanej - oddzielna deklaracja dla każdej substancji sklasyfikowanej lub pojedyncza deklaracja odnosząca się do kilku transakcji dotyczących tej samej substancji sklasyfikowanej przez okres nie dłuższy niż jeden rok.
 • Umieszczanie etykiet na substancjach sklasyfikowanych w kategorii 2 przed ich wprowadzeniem do obrotu; etykieta musi zawierać nazwę substancji.
 • Informowanie do 15 lutego w zwięzłej formie PPIS o ilościach sklasyfikowanych substancji kategorii 2 wykorzystywanych lub dostarczanych, a w przypadku ich dostarczenia - o ilości dostarczonej każdej stronie trzeciej. Dla prekursorów kategorii 3 zobowiązanie to ma zastosowanie jedynie na wniosek właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zezwolenie na wywóz

Wywóz prekursorów narkotyków, które wymagają zgłoszenia celnego, w tym wywóz prekursorów narkotyków opuszczających obszar celny Wspólnoty po ich składowaniu w wolnym obszarze celnym o kontroli typu I lub w składzie wolnocłowym przez okres przynajmniej 10 dni, wymaga uzyskania zezwolenia na wywóz.

 • Właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, na którego terenie eksporter ma siedzibę  wydaje zezwolenie na wywóz prekursorów kategorii 2
 • Właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zezwolenie na wywóz prekursorów kategorii 3 w przypadkach, gdy wymagane jest powiadomienie przed wywozem lub gdy te substancje wywożone są do niektórych krajów przeznaczenia (art. 44 ust. 2 Ustawy, art. 12 Rozporządzenia 111/2005),
 • W celu uzyskania zezwolenia podmiot gospodarczy zobowiązany jest złożyć wniosek  do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego . Wniosek powinien zawierać informacje o których jest mowa w art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 111/2005,
 • Zezwolenie na wywóz wydawane jest w ciągu 15 dni roboczych od daty, gdy Właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uzna zostaje, że wniosek jest kompletny (art. 13 ust. 2 Rozporządzenia 111/2005),
 • Właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może odmówić udzielenia zezwolenia na wywóz jeżeli przekazane przez podmiot gospodarczy informacje są niekompletne lub nieprawdziwe lub gdy organ kraju przeznaczenia nie udzielił zezwolenia na przywóz lub gdy istnieją uzasadnione podstawy, że substancje są przeznaczone do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub psychotropowych (art. 15 Rozporządzenia 111/2005),
 • Właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może zawiesić lub cofnąć zezwolenie na wywóz, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dane substancje przeznaczone są do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych (art. 16 Rozporządzenia 111/2005).
 • Okres ważności zezwolenia na wywóz, w którym towary muszą opuścić obszar celny Wspólnoty nie przekracza 6 miesięcy od daty jego wystawienia. Wyjątkowo na wniosek Strona okres ważności  zezwolenia może zostać wydłużony.

Kontakt do Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru nad Środkami Zastępczymi:
tel: 32 351 23 30
e-mail
hp-chem@wsse.katowice.pl